Deze bestelling wordt GRATIS verzonden
Geen extra verzendkosten voor deze bestelling
Bestel nog voor voor GRATIS verzending

Algemene voorwaarden Rituals


ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DIT REGLEMENT

De wedstrijd "RITUALS" wordt georganiseerd door Vente-Exclusive.com, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1601 Ruisbroek (België), Humaniteitslaan 65, ingeschreven bij de KBO onder het nummer (BE 0885.188.247), (hierna “Vente-Exclusive.com” of “de organisatoren” genoemd). Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt de deelnemer dit reglement in zijn geheel, alsook latere wijzigingen die eventueel nodig zijn, bijvoorbeeld, door overmacht. Indien mogelijk zullen de deelnemers geïnformeerd worden over dergelijke veranderingen.

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS

De wedstrijd loopt op 22/11/2018 op de site Vente-Exclusive.com (https://www.vente-exclusive.com/.) Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor deelnemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die in België, Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg woonachtig zijn en die in het bezit zijn van een geldig e-mailadres, met uitzondering van het personeel van het bedrijf die de wedstrijd organiseert en van elk bedrijf dat aan de organisatie van de wedstrijd heeft deelgenomen. Winnaars die niet woonachtig zijn in de bovenvermelde landen worden geweigerd tijdens de prijsuitreiking.

ARTIKEL 3 - DEELNAMEMODALITEITEN

Om te kunnen deelnemen, moet de persoon: Lid zijn bij Vente-Exclusive.com 1 van de eerste 100 leden met een aankoop boven €100 zijn op 22 November 2018 Elke deelnemer kan maar 1 cadeau ontvangen. Op elk ogenblik moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van hun identiteit en hun leeftijd aan te bieden, zodat de organisatoren deze kunnen controleren en indien nodig mogelijke misbruiken kunnen straffen. Bij vaststelling van misbruik door een bepaalde persoon behoudt de organisator zich het recht voor alle deelnames van deze persoon nietig te verklaren.

ARTIKEL 4 - VOORSTELLING VAN DE PRIJZEN

Met deze wedstrijd valt volgende give-away te ontvangen: The Ritual of Advent Deluxe Kalender met een productwaarde van €140 op onze site https://www.vente-exclusive.com/.

ARTIKEL 5 - DE WINNAARS EN PRIJSUITREIKING

ARTIKEL 5.1 – De winnaars

In totaal zullen de eerste 100 leden met aankopen boven €100 geselecteerd worden. Tegen de aanduiding van de winnaars kan in geen geval bezwaar aangetekend worden.

ARTIKEL 5.2 – Prijsuitreiking

De winnaars worden ten laatste één week na de dag van de actie verwittigd. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de organisatoren. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe deze aan de organisatoren. Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden noch omgeruild, noch in contant uitbetaald.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor feiten die niet aan Vente-Exclusive.com, kunnen worden toegeschreven. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn deelname aan deze wedstrijd. Het is ten strengste verboden om, met welke middelen ook, de wedstrijdsystemen te wijzigen of te trachten te wijzigen, meer bepaald met het doel de resultaten te veranderen. De organisatoren behouden zich het recht voor de gelijke kansen van alle deelnemers te laten respecteren, meer bepaald van rechtswege of met elk middel dat hen ter beschikking staat. In geen geval, kunnen de organisatoren verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kunnen voortvloeien uit de deelname van deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer hij, in geval van overmacht, gebeurtenissen onafhankelijk van zijn wil of gerechtvaardigde noodzaak, verplicht zou zijn om de wedstrijd te verkorten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op elk moment als de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en willekeurige schade, ongeacht de aard of de oorzaak, ten gevolge van de deelname aan deze actie, van de toekenning van de prijzen, van de ontvangst of het gebruik van de prijzen en dit, onder welke vorm dan ook. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in het deelnemingsformulier. Deze clausule geldt niet bij zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld zijn voor het gebeurlijke verlies van gegevens of het verzenden van onjuiste of onleesbare gegevens.

ARTIKEL 7 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER

ARTIKEL 7.1.Rechtsgronden voor de verwerking

In het kader van de wedstrijd verwerkt Vente-Exclusive.com persoonsgegevens van de deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers. Die verwerking is gebaseerd op artikel 6.1. a) en b) van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen. De gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden.

ARTIKEL 7.2.Gegevens die begrepen zijn in de verwerking

In het kader van de wedstrijd en de interacties met Vente-Exclusive.com zou het kunnen dat wij verschillende persoonsgegevens verzamelen. • Identificatie gegevens, uw naam, adres, geboortedatum en –plaats, telefoonnummer, e-mail adres, gezinssamenstelling • Gegevens die komen van de interacties die U heeft op onze pagina’s

ARTIKEL 7.3.Doeleinden van de verwerking

Vente-Exclusive.com verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers teneinde de winnaar(s) van de wedstrijd te kunnen identificeren.

ARTIKEL 7.4.Toestemming

De deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers stemmen ermee in, dat Vente-Exclusive.com de gegevens die worden verzameld in het kader van de wedstrijd kan verwerken. De deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun toestemming op elk ogenblik intrekken door een gratis mail te versturen naar het volgende adres: (cevinpl@Iragr-Rkpyhfvir.pbz).

ARTIKEL 7.5.Recht op inzage, verbetering, verzet en schrapping van de gegevens

De deelnemers hebben inzage in hun gegevens en kunnen deze kosteloos (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, deze laten schrappen en hun verwerking laten beperken. Om hoger vermelde rechten uit te oefenen, volstaat het kosteloos een e-mail sturen naar cevinpl@Iragr-Rkpyhfvir.pbz).

ARTIKEL 7.6.Bewaringstermijn

Vente-Exclusive.com zal de persoonsgegevens gedurende de duurtijd van de wedstrijd en de tijd die nodig is om de winnaars te bepalen bewaren en het versturen van de prijs.

ARTIKEL 7.7.Beroep

De deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 te 1000 Bruxelles – pbagnpg@ncq-ton.or).

ARTIKEL 8 - REGLEMENT

Over deze actie zal geen correspondentie gevoerd worden. Dit reglement wordt geregeld door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, in het Nederlands, bevoegd.

Je Gold+ voordeel
vervalt binnenkort ...

Ik blijf Gold+

Je Gold+ voordeel
is vervallen ...

Ik blijf Gold+